Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Forinel Trading SE
se sídlem Kodaňská 1441/46, 11000 Praha 10
identifikační číslo: 02214181
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 1250

pro přihlášky a registrace
prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
https://www.kongressar.cz

Úvodní ustavení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Forinel Trading SE, se sídlem Kodaňská 1441/46, 110 00 Praha 10, identifikační číslo: 02214181, zapsané v obchodním rejstříku spisová značka: H 1250 vedeném u Městského soudu v Praze, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kongressar.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Přihlášky a registrace

Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme pouze písemně. Registrace je možná přes webové stránky, e-mailem nebo jinou písemnou formou. Vždy je ale nutné uvést všechny požadované údaje, včetně data narození, osobního e-mailu a čísla mobilního telefonu.

Zaslané přihlášky jsou závazné, ale objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 14 pracovních dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odst. „Stornovací podmínky“.

Odesláním přihlášky, popřípadě vyplněním registračního formuláře, vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami společnosti. Dbejte, prosím, aby všechny údaje na přihlášce byly čitelné. Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity semináře. Pokud zašlete objednávku přes přihlašovací formulář na našich webových stránkách, přijde Vám na e-mail „rekapitulace nákupu“. Pokud Vám tato „rekapitulace“ nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijde, nebyl nákup řádně proveden. Pokud objednáte formou e-mailu, bude Vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno.

Přihlášky se přijímají až do termínu uvedeného u každé vzdělávací akce. Termín přihlašování může být prodloužen. Pokud se chcete přihlásit po uvedeném termínu, kontaktujte nás předem telefonicky nebo e-mailem.

Storno podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně na kontaktní e-mail uvedený u dané akce.

Při zrušení registrace či objednávky budou uplatněny storno podmínky následovně:

 • 14 dní předem registrace na kongres bez storna poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč.
 • 7 dní před konáním akce uplatňujeme 100% storno, účastník je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné ani úhrada objednávky se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka. Změnu náhradníka nám nahlásíte písemně (nejlépe e-mailem).
 • STORNA v případě zajištění ubytování účastníka na semináři nebo kongresu kopírují obchodní podmínky hotelu, ve kterém je ubytování účastníkovi zajištěno.
Reklamace
 • V případě, že dojde na straně Prodávajícího k vadám poskytované služby nebo k neposkytnutí služby, je uživatel oprávněn tyto vady u Prodávajícího reklamovat. Reklamace musí mít písemnou formu a musí být podána nejpozději do dvou dnů po opětovném zprovoznění služby. Později podaná reklamace bude odmítnuta a uživatel ztrácí nároky na jakoukoliv náhradu.
 • Reklamace musí být označena jako reklamace a musí obsahovat identifikaci uživatele, identifikaci služby, popis důvodu reklamace a veškeré důležité skutečnosti, doba vzniku nebo doba zjištění důvodu reklamace, doba opětovného zprovoznění služby a jméno kontaktní osoby.
 • Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího přijetí. Je-li reklamace oprávněná, má uživatel právo na náhradu.
 • Podání Reklamace nemá odkladný účinek na úhradu ceny za poskytnutou službu.
 • Prodávající neodpovídá za znemožnění či omezení Služby Kupujícícm způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které prodávající není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.
Fakturace a způsob úhrady

Každý účastník je povinen před zahájením provést řádně úhradu, pokud nebude stanoveno jinak. Bez prokazatelného doložení úhrady nebo úhrady poplatku na místě, nebude účastník vpuštěn. Způsoby úhrady jsou:

 1. hotově – při prezenci v první den konání akce,
 2. převodem – na základě faktury, případně pokynů k platbě zaslaných e-mailem. Platbu proveďte dle instrukcí na faktuře (v pokynech k platbě) s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být Vaše platba identifikována. Pokud uhradíte poplatek převodem později, než 3 dny před konáním akce, jste povinen přinést potvrzení o úhradě na místo konání akce.

V případě hotovostní platby účastník obdrží zjednodušený daňový dokladDaňový doklad – fakturu obdrží účastník na semináři při prezenci, popřípadě e-mailem v následujících 5 dnech po skončení akce. V případě smluvních individuálních cenových podmínek (např. věrnostní slevy) bude konečná cena klientovi sdělena až na faktuře.

Registrace je platná po přijetí platby na účet poskytovatele služeb nebo úhrady poplatku na místě. V ceně registrace je zahrnuto (pokud nebude uvedeno jinak): vstup na akci, občerstvení a certifikát o absolvování kurzu.

Slevy

Nabízíme Vám možnost různých slevových programů a akcí (věrnostní slevy, slevy first minute, last minute, atd.). Více informací získáte na webových stránkách jednotlivých kurzů a seminářů.

Osvědčení, akreditované kurzy

Většina našich vzdělávacích programů má akreditaci ČLK (Česká lékařská komora) nebo ČLNK (Česká lékárnická komora) a absolventi těchto programů obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Způsob ohodnocení a výše kreditů bude upřesněno u dané vzdělávací akce.

Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce, pokud nebude uvedeno jinak. Do té doby nezaručujeme přítomnost organizátora a otevření místnosti. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů ze strany účastníků. Vyhrazujeme si právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny Vám dáme včas vědět prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy nebo telefonicky. Prosíme Vás o uvedení Vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže bude akce zrušena a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. V případě, že bude již akce kapacitně naplněna, může společnost od objednávky odstoupit.  Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti.

Společná závěrečná ustanovení
 • Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společnosti, souhlasí se zpracováním osobních údajů také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení (včetně pořízení a následného publikování fotografií a videozáznamu své osoby z dané akce). Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti.  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Zákazník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení společností Forinel Trading SE na poskytnutou elektronickou adresu.
 • Součástí je směrnice na ochranu osobních údajů, kterou naleznete zde.
Ostatní

Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH a jsou konečné.

Kontakt

E-mail: info@forinel.eu
Tel.: +420 212 248 212